PRANEŠIMAS APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

U

AB „Finarima (toliau – Bendrovė), vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, praneša Jums, kaip įmonės klientui, apie Bendrovės, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

I. Duomenų valdytojas ir tikslas.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

  1. Darbo sutarčių sudarymui. Atlyginimų skaičiavimui. Darbo užmokesčio informacijos perdavimui susijusioms institucijoms, kurioms privaloma teikti duomenis pagal Buhalterinės apskaitos įstatymus bei kitus susijusius teisės aktus.

 

II. Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, siekdama tinkamai vykdyti Buhalterinės apskaitos įstatymą ir LR darbo kodekso reikalavimus. Bendrovė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko klientų:

  1. Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą;
  2. Kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį;
  3. Teismo sprendimo datą, numerį, priteistos skolos dydį, duomenis apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus;
  4. Asmenų, patenkančių į vaizdo stebėjimo perimetrą, vaizdo duomenis.

 

III. Asmens duomenų šaltinis.

Bendrovė Jūsų asmens duomenis gauna:

  1. Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);
  2. Įstatymų numatytais atvejais – iš trečiųjų asmenų, pavyzdžiui, apylinkės ir apygardos teismų (teismo sprendimo data, numeris, priteistos skolos dydis), antstolio (apie vykdomus antstolio išieškojimo veiksmus);
  3. Vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi – iš kitų asmenų, tvarkančių asmens duomenis, pvz. VĮ Registrų centras.

 

IV. Asmens duomenų gavėjai.

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Bendrovė yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Teikiant asmens duomenis į trečiąją valstybę būtina gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir Bendrovės patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka, siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas prekes ir paslaugas.

Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

 

V. Asmens duomenų saugojimo terminas.

Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tvarkomi Taisyklėse nustatyta tvarka ir vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Bendrovės įgalioto darbuotojo. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

 

VI. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el.paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Bendrovė įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens nuo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

 

VIII. Jūsų teisės 

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių prašymų galite kreiptis į Bendrovę el. pašto adresu info@finarima.lt. Jūsų prašymai bus išnagrinėti Taisyklėse nustatyta tvarka per 30 dienų terminą. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad Bendrovė, teikdama savo paslaugas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.

Laikantis Reglamento nuostatų, Bendrovė turi galiojančias Taisykles, kuriose aptarti pagrindiniai asmens duomenų apsaugos klausimai, tokie kaip duomenų tvarkymo tikslai, apimtis, saugojimas, teikimas, duomenų subjektų teisės. Daugiau apie tai, kaip  Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis galite sužinoti Bendrovės interneto svetainėje adresu www.finarima.lt.